Miljöfarlig verksamhet

Ska du starta en industri eller annan verksamhet? För att få bedriva miljöfarlig verksamhet kan det krävas ett tillstånd eller en anmälan.

Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd eller en anmälan är industrier, verkstäder, lackering, drivmedelshantering, sågverk, skjutbanor, motorbanor, avfallshantering, reningsverk och lantbruk.

Information om vilka verksamheter som kräver anmälan eller ansökan finns att läsa på Naturvårdsverkets webbsida.

Alla verksamheter med påverkan på den yttre miljön, eller med möjlig risk för påverkan, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöfarliga verksamheter delas upp i följande prövningsnivåer:

A: Verksamhet som ska söka tillstånd hos miljödomstol
B: Verksamhet som ska söka tillstånd hos länsstyrelsen
C: Verksamhet som är anmälningspliktig till miljö- och byggnämnden
U: Mindre miljöfarlig verksamhet, är inte anmälningspliktig.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Prövning av en B-verksamhet handläggs av Länsstyrelsen. Du får inte påbörja din verksamhet förrän du fått tillståndet och du måste räkna med att hela ansökningsförfarandet tar minst sex månader.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan av en C-verksamhet gör du hos miljö- och byggnämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor före start av verksamheten. Det är viktigt att se till att anmälan blir komplett för att miljö- och byggnämnden ska kunna avgörande om du får starta din verksamhet.

I de flesta fall kommer du som avser att bedriva verksamhet att

föreläggas om att följa vissa försiktighetsmått i syfte att minimera miljöpåverkan.

Även ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet måste anmälas.

Driftstörning

Om driftsstörning uppstår ska detta anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Blankett för anmälan hittar du i vår e-tjänsteportal under Företag och arbete/Miljö- och hälsoskydd. 

E-tjänsteportal

Kontakt

Kommentera