titelbild

Pollineringsprojekt

Pollinering kallas det när pollen överförs från en blommas handelar till dess hondelar, vilket är en förutsättning för växtens befruktning. De flesta växter tar i någon utsträckning hjälp av djur (pollinatörer) för sin pollenöverföring. I utbyte får pollinatören föda från växten i form av nektar och pollen.

I Sverige är det främst insekter som är pollinatörer. Till de insekter som brukar betraktas som pollinatörer hör bin (varav ett antal arter är humlor), flera grupper av fjärilar och blomflugor. Därutöver finns även andra arter. Bin är de effektivaste pollinatörerna.

Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av pollinatörer. Pollinering mellan olika växtindivider kan hjälpa till att upprätthålla den genetiska variation som behövs för att växtens avkomma lättare ska kunna anpassa sig till en föränderlig värld.

Olika forskningsstudier visar att vilda pollinerande insekter, som exempelvis bin, fjärilar och flugor, har minskat drastiskt under de senaste åren. Honungsbin och vilda bin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden och för vår matproduktion (exempel på ekosystemtjänster). Den ökade frukt- och frösättning som följer av exempelvis binas pollineringsarbete förbättrar villkoren för både fåglar, däggdjur och andra insekter.

Humlor & Bin

Under 2021 genomförs ett pollineringsprojekt som drivs av en extern initiativtagare där statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär.

Projektet ska visa exempel på vad du som markägare kan göra för att gynna humlor och bin och andra pollinerare i din egen trädgård.  I projektet ska ängsblommor sås längs en vägkant, humlehotell sättas upp och en blomsterrabatt anläggas med blommor som gynnar insekter från tidig vår till sensommar/höst. Mer information och bilder kommer under året.

Växter som lockar bin, humlor, fjärilar med flera

Växter som blommar tidig vår eller på andra tidpunkter när det inte finns så många andra blommande växter är betydelsefulla även om de inte är de mest pollen- eller nektarrika. Tidigt på våren kan man hitta vintergäck, snödroppar, scilla, krokus, sippor, sälg, hassel och lönn attraktiva för nyvaknade bin och humlor.
I maj finns i regel gott om mat då maskrosor och fruktträd blommar. De växter som ska planteras inom vårt pollineringsprojekt, har valts utifrån olika perioder för blomning och sträcker sig i huvudsak från maj till september. Viktigt att tänka på är dock att inte plantera in potentiellt invasiva växter.

På naturskyddsföreningens webbplats kan man hitta tips på vad man kan göra för att hjälpa bin:

Åtgärder för att gynna vilda pollinatörer och ekosystemtjänster inom urbana miljöer.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera förvaltningar inom Ljungby kommun som utgörs av miljö- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunledningsförvaltningen. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Gynna pollinatörer på lokal nivå

På lokal nivå vill vi både uppmärksamma och motverka den utarmning av arter och individer som pågår världen över och som påvisats i olika uppmärksammade studier. Projektets syfte har varit att anlägga områden som gynnar insekter i staden och att ge uppslag till hur man på olika sätt kan bidra till att ge insekter bättre förutsättningar. På platserna där åtgärder gjorts finns informationsskyltar uppsatta. Det har också tagits fram särskilda vykort med information om vilda pollinerare samt tips på växter som gynnar dem för balkongen eller i trädgården. Vykorten finns att hämta på biblioteket och i kommunhusets reception.

Vad har gjorts?

I projektet har åtgärder gjorts på kommunens egen mark under 2020 och 2021 som ska gynna vilda pollinatörer. Vi vill exempelvis öka andelen växter som ger; (1) nektar, innehållande kolhydrater, och (2) pollen, innehållande protein, samt att det ska finnas föda under hela säsongen. På dessa platser har åtgärder gjorts:  

  • Lilla Torg: Plantering av växter som gynnar humlor, fjärilar och bin.
  • Järnvägsparken: Uppsättning av insektshotell för olika pollinerande insekter. Anläggning av yta med ängsväxter i syfte att gynna vilda arter av pollinerande insekter.
  • Brunnsparken: Uppsättning av insektshotell för olika pollinerande insekter.
  • Kronoskogens naturreservat: Blottläggning av en sandyta i söderläge genom grävning/schaktning av matjordslager. Detta kan bli en perfekt livsmiljö/boplats för värmeälskande insekter som sandjägare, rovsteklar och vildbin.
  • Intill Kronoskogen vid Sunnerborondell: Anläggning av 2000 kvadratmeter stor ängsyta.

Varför gör vi detta?

Som en del i en hållbar samhällsutveckling behöver vi värna om de gröna sammanhängande stråken mellan stad och landsbygd och inom orten. Ljungby kommun växer och det pågår byggprojekt och framtagande av nya detaljplaner, vilket innebär en ökande grad av markexploatering som kan bidra till en förtätning av till exempelvis Ljungby stad. Med grund i detta har vi valt att fokusera på att öka den biologiska mångfalden i våra tätorter och att bevara och stärka ekologiska funktioner och därmed kunna arbeta för att långsiktigt bevara ekosystemtjänster som vi är beroende av olika i den urbana miljön.  

Logga lona

Kontakt

Kommentera