titelbild

Våtmarksprojekt

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling. Därför satsas det på att återskapa vårmarker eller att göra helt nya. Här nedan kan du läsa om några våtmarksprojekt som pågår i Ljungby kommun.

Våtmarker kan bidra till mindre övergödning samt öka återskapande av grundvatten och på så sätt minska risken för vattenbrist vid torka. De kan också hjälpa till mot översvämningar eftersom de kan ta emot mycket vatten.

Visste du att Årshultsmyren som är skyddad som naturreservat i Ljungby kommun är den största orörda myren i Kronobergs län? Där finns fina stigar att vandra. Läs mer om Årshultsmyren bland våra naturreservat.

Våtmarker för att säkra Sydsveriges framtida vattenkvalitet

Projektet ska undersöka optimal placering och utformning av våtmarker för att motverka brunifiering i Bolmens avrinngsområde. Brunifiering av våra sjöar och vattendrag är negativt för vattenlevande djur och växter, för dricksvattenproduktion och för rekreation. Ett brunare vatten i sjön Bolmen innebär en ökad kostnad för dricksvattenproduktion och kan även innebära ett hot mot södra Sveriges framtida dricksvattenförsörjning. I projektet undersöks vilka typer av markanvändning som leder till ökad brunifiering och vilka åtgärder som kan vidtas mot brunifieringen, i synnerhet gällande placering och utformning av våtmarker.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare från Högskolan i Halmstad. Projektet genomförs i samverkan med Sydvattens forskningsstation Bolmen, Lunds Universitet och Ljungby kommun.

Förstudie om Näsasjön

Ljungby kommun har fått LONA-bidrag för att göra en förstudie för att undersöka möjligheterna till att restaurera och tillgängliggöra den utdikade Näsasjön som ligger strax utanför Ljungby stad. Syftet är att ta reda på vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att skapa en biologiskt värdefull miljö och minska belastningen av näringsämnen och humusämnen nedströms till sjön Kösen samt minska utsläppen av växthusgaser från marken. Frågan om möjligheten att restaurera Näsasjön, som också ofta kallas Nässjön, har lyfts vid flera tillfällen men det har inte funnits resurser att utreda detta. Med stöd från LONA-bidrag finns nu möjligheten att ta reda på förutsättningarna för en eventuell restaurering av sjön.

Restaurering av Klövarydssjön

Projektet syftar till att återställa Klövarydssjön och återskapa en biologiskt värdefull miljö, öka grundvattenbildningen samt att binda näringsämnen och därmed minska belastningen inom avrinningsområdet.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomförs i samverkan med Ljungby kommun.

Restaurering av våtmark Marsjö

Projektet handlar om att återskapa en historisk vårmark, som fungerar flödesutjämnande och har en positiv påverkan på grundvattenbildande. Våtmarken kommer att minska vidare läckage av bland annat näringsämnen till omkringliggande sjöar samt bidra till förbättring för biologisk mångfald och reaktion i närområdet.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare och genomförs i samverkan med Ljungby kommun.

Vattenförsörjningsplan i ett framtida skogslandskap

Syftet är att skapa en demonstrationsskog med förutsättningar för en avkastande skogsproduktion som även följer Vattendirektivet och våra uppsatta miljömål. I syftet ingår att skogsbrukets vattenförsörjning förbereds för ett förändrat klimat. En utjämning av vattenflöden i landskapet förbättrar vattenförsörjningen. Kopplat till skogsbrukets vattenhantering finns miljöproblem som exempelvis näringsläckage och brunifiering. Skogsbruket påverkar vattenkvalitén och i förlängningen vattenmiljön i Helge å och Hanöbukten. Demoskogens uppgift är också att ge kvalitativ statistik på åtgärdernas inverkan över tid.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) med projektledning av extern initiativtagare Helge å Model Forest. Projektet genomförs i samverkan med Ljungby kommun, Skogsstyrelsen och Ryssbygymnasiet.

Logga lona

Kontakt

Kommentera