Kommunala bolag

Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt för de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige utser samtliga styrelsemedlemmar i företagen och tar ställning innan beslut av principiell eller större vikt ska fattas.   Bolagen drivs utan vinstsyfte och har i uppdrag att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster åt kommunen och kommunens invånare.

Ljungby Holding AB

För att optimera näringsverksamheten ytterligare samt underlätta ägarstyrningen är Ljungby kommuns bolag organiserade i en koncern. Ljungby Holding-koncernen består av moderbolaget Ljungby Holding AB som äger de tre rörelsedrivande bolagen Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Utveckling AB. Ljungby Energi AB äger i sin tur dotterbolaget Ljungby Energinät. 

Ljungbybostäder AB

Ljungbybostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter i Ljungby stad, Lagan och Lidhult. Också servicelägenheter, studentbostäder och affärslokaler ingår i beståndet. Webbplats: www.ljungbybostader.se

Ljungby Energi AB

Ljungby Energi är ett lokalt energibolag, som med sina avfalls- och biobränseleldade produktionsanläggningar försörjer större delen av Ljungby tätort med fjärrvärme. Bolaget producerar också el i kraftvärmeverket och i en egen vattenkraftstation i Laganån. Dotterbolaget Ljungby Energinät AB svarar för eldistributionen i och i närheten av Ljungby tätort.

Ljungby Energi äger, driver och bygger löpande ut ett bredbandsnät. Webbplats: www.ljungby-energi.se

Ljungby Utveckling AB

Ljungby Utveckling AB är ett industrifastighetsbolag, vars uppgift är att om privata alternativ saknas bidra till samhällsutvecklingen genom att bygga och hyra ut egna industrifastigheter och lokaler till företag som önskar expandera eller etablera sig i kommunen. Uthyrning sker på fullt kommersiella villkor.

Kontakt

Kommentera