Det första radhuset som byggs på Holmsborg.
Radhus 1 i november 2021.
Gruppbostaden var färdig i augusti 2021.
Gruppbostaden var färdig i augusti 2021.
Invändig bild från gruppbostaden.
Inifrån gruppbostaden i augusti 2021.

Holmsborgs LSS-boende och anpassade lägenheter

En ny gruppbostad med 6 lägenheter och radhus med 12 anpassade lägenheter för LSS-verksamhet byggs på Holmsborgsområdet i Lagan.

Det här gör vi

 • Sanerar marken där det finns föroreningar av bekämpningsmedlet DDT och olja.
 • River några av de befintliga uttjänta byggnaderna för att göra plats för nybyggnation.
 • Bygger en ny gruppbostad med 6 lägenheter och 2 radhus med 12 lägenheter för LSS-verksamhet.
 • Anlägger en utemiljö för de boende i form av sinnenas trädgård.
 • Byggnation och rivning sker i etapper:
  • Etapp 1, byggnation av gruppbostad sker juni 2020–aug 2021.
  • Etapp 2, rivning Stora villan sker sep–okt 2021.
  • Etapp 3, byggnation av radhus med anpassade lägenheter sker 2021–augusti 2022. 

Status: Genomförande - byggnation pågår

 • LJ Bygg AB utsågs efter upphandling till totalentreprenör för byggnation och rivning.
 • Rivningsarbetena i entreprenaden är färdigställda.
 • Marksanering har utförts.
 • Byggnation pågår:
  • gruppbostaden är färdigställd och inflyttning har skett.
  • radhus 1, hyresgäster har börjat flytta in hösten 2021.
  • radhus 2, grund och stomme är på plats, beräknas klart i aug 2022.
  • konstnär är upphandlad och tillverkning av konstverk pågår

 

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du

 • Boende kring Kyrkvägen kan störas av byggtrafik i samband med byggnation.
 • Trafik till och från Holmsborgsområdet kan behöva anpassas i samband med nybyggnationen.

När är vi klara

 • Sista etappen av byggnationen beräknas klar i aug 2022.

Kontakt

Kommentera