Bowlinghallens fasad
Bowlinghallens fasad. Förändringar kan komma att ske.
Bowlinghallens fasad.
Bowlinghallens fasad. Förändringar kan komma att ske.

Om- och tillbyggnad av bowlinghallen

Bowlinghallen ska byggas om och fräschas upp på insidan. Den kommer också att byggas till och få fler banor.

Det här gör vi:

 • Bygger till och om den befintliga bowlinghallen
 • Bygger om invändigt och ökar antal bowlingbanor från 6 till 10.

Status:

 • Projekteringsfas pågår
 • Tar fram handlingar och ritningar, ansöker om bygglov innan upphandling
 • Upphandlingen påbörjas i september 2023

När är vi klara:

 • Byggnationen beräknas vara klar hösten/vintern 2024.

 

4_projektering_800px.jpg

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  

Kontakt

Kommentera