titelbild

Överföringsledning Kånna-Bäck

Ljungby kommun ska bygga en överföringsledning mellan orterna Kånna och Bäck. Den kommer att förse fastigheter i Bäck med dricksvatten och avlopp. Även fastigheter längs med ledningen kan få möjlighet till en anslutning.

Den nya överföringsledningen blir cirka 5 km lång och kopplas till vattenverk och reningsverk i Ljungby via Kånna. Så långt som möjligt kommer ledningen att läggas i den gamla banvallen som används som gång- och cykelväg. Det minimerar intrånget i naturen och olägenheter för enskilda fastigheter, samtidigt som det effektiviserar arbetet och minskar kostnaden. 

Det här gör vi

 • Planerar, projekterar och bygger en överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan Kånna och Bäck.

Status

 • Projektering pågår.
 • Ritningar för hur fastigheterna ska anslutas tas fram.
 • En kommunal pumpstation blir placerad blir i södra delen av området för att i möjligaste mån få självfall på ledningarna från anslutande fastigheter i Bäck. Ytterligare en pumpstation planeras bli placerad i banvallen, ungefär halvvägs mellan Bäck och Kånna.
 • Under hösten 2023 kommer tryckning av ledningar att göras under Lunnarpsvägen i Kånna och väg 597 i Bäck.
 • Arbetena i banvallen planeras att starta under tredje kvartalet 2023. Detta arbete beräknas pågå till årsskiftet 2023/2024. Under våren 2024 beräknas arbete med att anlägga VA-ledningar i Bäck påbörjas.
 • Nästa steg blir att ansluta aktuella fastigheter i Bäck till den nya överföringsledningen.

Så påverkas du

 • Projektet berör dig som har en fastighet inom eller i närheten av verksamhetsområdet i Bäck.
  Läs mer om vad ett verksamhetsområde är och vad det innebär.
 • Fastigheter inom verksamhetsområdet kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
 • Fastigheter utanför verksamhetsområdet men nära överföringsledningen kan ha möjlighet att anslutas om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Varje sådan fastighet måste utredas separat. Ljungby kommun ser positivt på enskilda anslutningar eller anslutningar i grupp längs med överföringsledningen.
 • Under byggtiden kan störningar på gång- och cykeltrafik förväntas.

När är vi klara

 • Preliminärt kommer överföringsledningen bli färdig under hösten 2024.

Kontakt

Kommentera