titelbild

Hur reser du?

Vi genomför en resvaneundersökning som ska visa på hur kommuninvånarna reser i sin vardag. Detta för att få ett bra underlag för framtida trafikplanering i såväl staden som i övriga kommunen. Genom att delta i undersökningen och samla information om vilka resor du gör, hjälper du oss att göra din vardag bättre i framtiden.

Resultatet av undersökningen kommer att utgöra en grund för de två fördjupningarna av översiktsplanen ”ÖP 2035”. Den ena är för Ljungby stad och den andra för Bolmens östra strand. Viktigt att ta med sig är även att vi har många andra orter som också är betydande att ta fram reseuppgifter för.

Underlaget som vi får fram kommer att användas dels till att identifiera vilka vägar våra invånare använder för sina resor och hur vi utifrån det kan planera för bättre och mer hållbara resor. I de fördjupade översiktsplanerna handlar det om att utifrån underlaget planera för gång- och cykelvägar samt andra säkerhetsåtgärder i gaturummet där det faktiskt behövs. Men även identifiera viktiga stråk och hållplatser för framtida kollektivtrafik. 

Kommunen håller också på att ta fram en verksamhetsplan för hållbara transporter och även till den utgör resvaneundersökningen ett viktigt underlag för att ge oss information om hur våra transportleder fungerar och vad vi behöver utveckla.

Hur du deltar

Undersökningen genomförs med hjälp av appen TravelVu som du använder i din mobiltelefon. Du ska inte ändra hur du reser, bara ha telefonen med dig. Då registrerar appen dina resor och du kontrollerar, justerar och godkänner sedan att informationen stämmer. Resultaten är anonyma och kan inte spåras till en enskild person. För att delta behöver du vara minst 16 år. Läs mer på www.travelvu.app/sv/ljungby/

Undersökningen pågår fram till 14 maj. Vi vill att du deltar minst 7 dagar, men du får gärna delta mer än så under hela undersökningsperioden.

Vi hoppas du vill vara med och bidra med dina resvanor! Målet för oss är att resultatet av undersökningen ska leda till en kommun där det är enklare att göra rätt, det vill säga att resa hållbart, och att Ljungby blir en bättre plats att leva, arbeta och bo på.

Kommentera