Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser vilken fas de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.

Planeringsbesked

Ett planeringsbesked innebär att Länsstyrelsen bedömer om en åtgärd, som kommunen vill planera för i en detaljplan, får utföras. Följande område har kommunen begärt planeringsbesked för: 

Kungörelse - Sallebro, del av Replösa 4:40 och 4:8 i Ljungby stad

Ljungby kommun ska ta fram en ny detaljplan för Sallebro, del av Replösa 4:40 och 4:8, i Ljungby stad. Området är obebyggt och ligger i den nordöstra delen av Ljungby stad mellan ån Lagan och Sickingevägen. I samband med det arbetet har Ljungby kommun skickat en begäran till Länsstyrelsen om ett planeringsbesked.

Planeringsbesked

Ett planeringsbesked innebär att Länsstyrelsen bedömer om en åtgärd som kommunen avser att planera innebär att ett riksintresse inte tillgodoses. Det nu begärda planeringsbeskedet handlar om huruvida strandskyddet som finns i området kan upphävas för att ge möjlighet till byggnation.

Förslaget att bebygga området med bostäder stämmer överens med gällande översiktsplan för Ljungby kommun, antagen i januari 2022.

Synpunkter ska vara skriftliga och kan lämnas till Ljungby kommun via mail: plan@ljungby.se eller med post till Miljö- och byggförvaltningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby, senast den 27 juni 2022.

Planeringsbesked Sallebro, Replösa 4:40 och 4:8

Planuppdrag: Sallebro, Replösa 4:40 och 4:8

 

Detaljplaner under samråd

I samrådsskedet informerar kommunen planförslaget till allmänheten, myndigheter och andra berörda efter beslut i Miljö- och byggnämnden. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan.

Planprocessen samråd

Giraffen 4 med flera

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder samt att digitalisera den gällande planen för Hjortsbergsparken som vann laga kraft 1966.
Gällande detaljplaner för området medger samlingslokal och park. Fastigheten Giraffen 4 har tidigare varit uthyrd som föreningslokal, men då hyresavtalet har sagts upp vill kommunen istället möjliggöra fastigheten för försäljning med användning för bostäder. Samtidigt vill kommunen skapa ytterligare tomter för bostäder sammankopplat med befintlig struktur. Detta innebär att en viss del av parkmarken kommer att användas för bostäder, men till största del kommer parkmarken att förbli allmän platsmark för park.

Planområdet ligger i norra delen av Ljungby stad, mellan Sunnerbogymnasiet, Ljungby Arena och Hjortsbergsskolan och omfattar cirka 5 hektar. Området består till största del av parkområdet Hjortsbergsparken. All mark inom planområdet ägs av kommunen och stora delar av den angränsande marken ägs också av kommunen.

Samråd
Samråd under tiden 20 maj 2021 - 11 juni 2021

Lämna synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att skicka in de senast fredagen den 11 juni 2021 till

E-post: plan@ljungby.se

Postadress:
Ljungby kommun
Plan- och byggavdelningen
341 83 Ljungby

Kontakt
Planarkitekt Sanna Petersson telefon 0372-78 92 67
e-post sanna.petersson@ljungby.se 

Handlingar

Giraffen 4 samrådshandling

Giraffen 4 plankarta

 

Detaljplaner under granskning

I granskningsskedet upprättas den slutgiltiga detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.

Planprocessen granskning

Kånna 4:11 (Kånna gamla skola)

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av området från skola till bostäder och centrumändamål. Planområdet ligger i södra delen av Kånna strax norr om församlingshemmet vid kyrkan. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen antagen 2022.

Granskningstid
22 augusti – 19 september 2022

Kontakt
Planarkitekt Ulla Gunnarsson telefon 0372-78 92 68
e-post ulla.gunnarsson@ljungby.se 

Handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Undersökning

Underrättelse

Antagna detaljplaner

Efter att kommunen har hanterat de synpunkter som kommit in under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planförslaget vidare för antagande i Miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning.

Planprocessen antagande

Kontakt

    Telefon

  • Tel. 0372-78 90 00

Kommentera